Privacy verklaring

MeeReizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens van vakantiegangers en vrijwilliger begeleiders.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door MeeReizen waarbij MeeReizen het doel waarvoor gegevens worden verwerkt en de middelen waarmee deze verwerking plaatsvindt bepaalt. MeeReizen is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Contactgegevens

MeeReizen

Burenweg 6

7621 GX Borne

KVK-nummer: 54099587

Tel.: 074-2559630

E-mail: info@mee-reizen.nl

Website: www.mee-reizen.nl

 

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gegevens aan MeeReizen verstrekt vallen deze onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens

Bij het aanmelden van een reis wordt u gevraagd naar uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze nodig zijn om u (beter) van dienst te kunnen zijn en om onze diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. De volgende persoonsgegevns worden door ons verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adres en woonplaats

- Telefoonnummer en e-mailadres

- Financiele gegevens (zoals een bankrekening) ten behoeve van het verwerken van betalingen

- Overige gegevens die u MeeReizen verstrekt 

Voor het overzicht van de gegevens die MeeReizen verzamelt verwijzen wij naar onze register van verwerkingsactiviteiten. Zie elders op deze website.

Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieen) van gegevens, omdat dat niet altijd nodig is.

Deze persoonsgegevensworden intern gedeeld met de begeleiders van uw vakantiegroep.

Bij het aanmelden van een reis wordt u gevraagd gegevens te vermelden van mensen (familie/begeleiding) die we om meer informatie kunnen vragen en/of van thuisblijvers.  Wij gaan er vanuit dat u de begeleiding, familie en thuisblijvers zelf informeert over het feit dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van vragen en calamiteiten.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:

- Om u goed van dienst te zijn tijdens de door u geboekte reis of dagtocht;

- in geval van calamiteiten;

- om u beter hulp te kunnen bieden tijdens de door u geboekte reis of dagtocht;

- om u in de toekomst te kunnen informeren over onze reis/dagtochten;

- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u;

- het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van de uitvoering van overeenkomsten (de door u geboekte reis/dagtocht);

- het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen;

- het afhandelen van betalingen en zo nodig inschakelen van een derde om verderingen te innen;

- het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties.

Bewaartermijn

Meereizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt, Hoe lang dit is, verschilt dus per situatie. De gegevens worden na de laatste vakantie nog 4 jaar bewaard om een bij een eventuele nieuwe vakantieaanvraag de aanmelding gemakkelijker te laten verlopen. Na deze periode worden de gegevens gewist.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor het overzicht van de gegevens die MeeReizen verzamelt verwijzen wij naar onze register van verwerkings activiteiten. Zie elders op deze website.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

MeeReizen geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om haar diensten aan te bieden en uit te voeren.

Om de service en de reis/dagtocht zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers (reisbureaus en verhuurders van accommodaties) en derden (bijvoorbeeld verzekeraar). Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Bij sommige reizen naar het buitenland kunnen wij worden verplicht dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

Als MeeReizen anderen inschakelt die op haar instructie persoonsgegevens verwerken, dan zal MeeReizen met die derden een overeenkomst sluiten.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet opgeslagen buiten de EU.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u diverse rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevensdie wij verwerken, voor welk doel wij die verwerken en hoe lang deze worden bewaard. Ook heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens, op het verwijderen van uw gegevens.

Niet alle gevallen hoeven wij uw verzoek te honoreren. Soms hebben wij uw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan bijvoorbeeld een overeenkomstmet u en soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren.

Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen via uw eigen inlogaccount, via info@mee-reizen.nl of telefonisch 074-2559630.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan info@mee-reizen.nl

Wijzigingen

MeeReizen behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Laatst gewijzigd 29-06-2018              

 

 

Register van verwerkings activiteiten

Aanmelding vakantieganger

Onderwerp

Wat

Waar bewaard

Hoe lang bewaard

Beheerder

Aanmelding per post

Wordt ingeschreven in database evaluatieformulieren toegevoegd

in kluis

na de vakantie wordt aanmeldformulier versnipperd

vakantieganger

MeeReizen

Aanmelding per website

Wordt geaccepteerd in database, uitgeprint evaluatieformulieren toegevoegd

in kluis

na de vakantie wordt aanmeldformulier versnipperd

vakantieganger

MeeReizen

Verwerking na aanmelding

Indelen in vakantie

In mappen per vakantie in kluis

Tot na de vakantie

vakantieganger

MeeReizen

Coördinator van de vakantie

aanmeldgegevens

Bewaard om aanmelding volgende vakantie makkelijk te maken

In database

Wordt 4 jaar na laatste vakantie verwijderd

vakantieganger

MeeReizen

 

Evaluatieformulieren vakantieganger

Wordt ingevuld door coördinator van de vakantie na de reis

Wordt gebruikt om vakantieganger de optimale reis aan te kunnen bieden bij een volgende aanmelding

In kluis

Na 3 jaar versnipperd

vakantieganger

MeeReizen

 

 

 

Aanmelding vrijwilliger

Aanmelding per website

Wordt geaccepteerd

In database

Zolang vrijwilliger actief is

Vrijwilliger

MeeReizen

VOG

Wordt aangevraagd door vrijwilliger en op kantoor MeeReizen getoond

Gaat retour vrijwilliger

 

vrijwilliger

Vrijwilligers-overeenkomst met rechten en plichten

 Wordt ondertekend door bestuur en vrijwilliger

In kluis

Bij beëindigen vrijwilligerswerk versnipperd

 

Versturen van mail bericht

Bij groepen worden mailadressen in BCC gezet

 

 

 

 

Privacy officer is Esther Greven

 

Laatst gewijzigd 24-05-2018